કંટાળો

કંટાળો ‘કંટાળો’ શબ્દ બિચારો મહાન હોવા છતાં બધાએ એને વખોડી કાઢયો છે. પણ જો વિચારવિમર્સ