આવડી ગયું હા મને જૂઠ ચલાવતા આવડી ગયુ હા મને લોકો છેતરતા આવડી ગયું મારુ