બાવળને

બાવળને

બાવળને એક કાંટાળા બાવળને એની બદસુરતી ઉપર રડતો જોઈ કાલે એને સમજાવવા એ કાંટાળા વનમાં