ઈશ્વર અગર મળે ન જોઈએ મને કોઈ દોલત કોઈ નામ શોધું છું એ સ્થળ જ્યાં