ખરો ઈલાજ

ખરો ઈલાજ

પ્રવીણ : સાહેબ, મને ખાધા પછી ભૂખ કેમ નથી લાગતી ?

ડો. માથુર : એનો એક જ ઈલાજ છે.

પ્રવીણ : શું ?

ડો. માથુર : હવેથી તારે ભૂખ લાગ્યા પછી જ ખાવાનું !!!!!

4 Replies to “ખરો ઈલાજ”

Comment here